ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สต็อกโฮม วอส กอล 10วัน7คืน By Emirates

รหัส UJEK10
ทัวร์สวีเดน / นอร์เวย์ / เดนมาร์ก
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿95,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ย่อ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม ออลันดา - กรุงสต็อกโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน

ย่อ

วันที่ 3

กรุงสต็อกโฮล์ม – เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์คาร์ลสตัท – อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด - กรุงออสโล

ย่อ

วันที่ 4

กรุงออสโล – เมืองเกียร์โล – เมืองวอส

ย่อ

วันที่ 5

เมืองวอส - เมืองบอร์เก้น – ท่าเรือเบอร์เก้น – ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular - เมืองวอส

ย่อ

วันที่ 6

เมืองวอส – เมืองกุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล - เมืองกอล

ย่อ

วันที่ 7

เมืองกอล - กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ศาลาว่าการเมืองออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) สู่กรุงโคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 8

กรุงโคเปนเฮเกน – รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์

ย่อ

วันที่ 9

กรุงโคเปนเฮเกน – ปราสาทโรเซนบอร์ก - ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน - ดูไบ

ย่อ

วันที่ 10

ดูไบ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVF09
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
28888
รหัส UJBE007
สายการบิน Finnair
8 คืน
179999
รหัส UJFM44
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
8888
รหัส UJ010
สายการบิน Emirates
5 คืน
87900
รหัส UJFM46
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
24999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สต็อกโฮม วอส กอล 10วัน7คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย