ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี เซอร์แมท มิลาน 9วัน7คืน By Emirates

รหัส UJBE015
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / อิตาลี
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿139,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - ดูไบ - ซูริค

ย่อ

วันที่ 2

ชไตน์อัมไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ซูริค

ย่อ

วันที่ 3

ลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอินเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg

ย่อ

วันที่ 4

เมืองกรินเดอวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - อุโมงค์น้ำแข็ง - อุโมงค์โลกอัลไพน์ - Jungfrau Panorama view - อินเทอลาเก้นท์

ย่อ

วันที่ 5

เวอเวย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาซ - เซอร์แมท - อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท

ย่อ

วันที่ 6

รถไฟกอร์เนอร์การ์ท - ถนนสาย E62 - มิลาน

ย่อ

วันที่ 7

วาเลนน่า - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - เมืองเบลลาจีโอ้ - วิลลาเดลบัลเบียเนลโล - มิลาน

ย่อ

วันที่ 8

ปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารดูโอโม่ - อิสระช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 9

ดูไบ - กรุงเทพ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11231
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
114900
รหัส UJGG01
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
140888
รหัส UJSM008
สายการบิน Juneyao Airlines
3 คืน
25999
รหัส UJ11204
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
115900
รหัส UJHT05
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี เซอร์แมท มิลาน 9วัน7คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย