ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7วัน4คืน By Emirates

รหัส UJBE013
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿99,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 2

ดูไบ - ซูริค - เบิร์น - อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น - บ่อหมี - ย่านมาร์คกาสเซ - นาฬิกาดาราสาสตร์ - ลูลี่

ย่อ

วันที่ 3

เวอเวย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาซ - เซอร์แมท - อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท - ทาซ

ย่อ

วันที่ 4

กลาเซียร์ 3000 - อินเทอลาเก้นท์

ย่อ

วันที่ 5

อินเทอลาเก้น - ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express - นั่งรถไฟไต่เขาสู่เมืองกรินเดอวาลด์ - ลูเซิร์น

ย่อ

วันที่ 6

ลูเซิร์น - ซูริค - สนามบินดูไบ

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11236
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
41900
รหัส UJ11241
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
229900
รหัส UJ11214
สายการบิน Qatar Airways
8 คืน
165900
รหัส UJFM03
สายการบิน Austrian
5 คืน
69900
รหัส UJ009
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
109900
รหัส UJFM33
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
9999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7วัน4คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย