ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น ลูเซิร์น เขากอเนอร์แกท กริวเดลวาลด์เฟียส 8 วัน 5 คืน By Thai Airways

รหัส UJ85TG
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

15

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿155,555

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินซูริค โคลเทน(126 กม.) - กรุงเบิร์น(86.6 กม.) – ชตาร์ด(58 กม.) – ซิยง

ย่อ

วันที่ 3

ซิยง(75 กม.) - แทช - เซอร์แมท - แทช

ย่อ

วันที่ 4

แทช(105 กม.) – ล่องเรือทะเลสาบทูน - อินเตอร์ลาเคน

ย่อ

วันที่ 5

อินเตอร์ลาเคน(20 กม.) – ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียส(29 กม.) – อิเซลวาลด์ (31 กม.) - เบรียนซ์

ย่อ

วันที่ 6

เบรียนซ์(54 กม.) – ลูเซิร์น(53 กม.) - ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินซูริคโคลเท่น

ย่อ

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM28
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
15999
รหัส UJBT041
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
16999
รหัส UJ11165
สายการบิน Austrian, Lufthansa
7 คืน
129900
รหัส UJZG406
สายการบิน Singapore
4 คืน
69990
รหัส UJPR01
สายการบิน Air astana
4 คืน
72988
รหัส UJVT11
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
83995

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น ลูเซิร์น เขากอเนอร์แกท กริวเดลวาลด์เฟียส 8 วัน 5 คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย