ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองบริค ร่วมฉลองปีใหม่ 9วัน6คืน By Thai Airways

รหัส UJ11225
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค

ย่อ

วันที่ 2

ซูริค – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ล่องเรือชมทะเลสาบ – ซุก – คูร์

ย่อ

วันที่ 3

คูร์ – พอนเตรสซิน่า – นั่งรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส - ทิราโน – ลูกาโน – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท ฟ๊อกซ์ทาวน์ – เบลลินโซน่า

ย่อ

วันที่ 4

เบลลิโซน่า – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - พักเมืองบริค ฉลองปีใหม่ 2568

ย่อ

วันที่ 5

บริค – นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่ยอกเขากอร์เนอร์แกรต - ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์นมองค์เทรอซ์ – โลซานน์

ย่อ

วันที่ 6

โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น(มรดกโลก) – อินเทอร์ลาเคน - ทานาสวิสฯฟองดู แสนอร่อย

ย่อ

วันที่ 7

อินเทอลาเคน – เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – ซูริค – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 8

ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM34
สายการบิน vietravel airlines
3 คืน
11999
รหัส UJ11236
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900
รหัส UJCH002
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
14899
รหัส UJ815
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26888
รหัส UJVG11
สายการบิน air arabia
4 คืน
53995
รหัส UJ92074
สายการบิน Etihad
5 คืน
77888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองบริค ร่วมฉลองปีใหม่ 9วัน6คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย