ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท บริก เจนีวา ช่วงปีใหม่ 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11257
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿179,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) - ชมเส้นทางมรดกโลก – คูร์ / ดาวอส

ย่อ

วันที่ 3

คูร์ / ดาวอส – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพลส - เดินทางสู่เมืองบริค

ย่อ

วันที่ 4

บริก – เซอร์แมท – นั่งรถไฟไต่เขาสู่กรอนเนอร์แกรต - เดินเล่นชมเมืองเซอร์แมท – บริก

ย่อ

วันที่ 5

บริก – เจนีวา – น้ำพุเจดโด – โลซานน์ – มองเทรอซ์ - ปราทสาทชิลลอง – เวเวย์

ย่อ

วันที่ 6

เวเวย์ – กลาเซียร์ 3000 – รถไฟโกลเด้นพาสไลน์ – อินเทอลาเก้น

ย่อ

วันที่ 7

อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอบรุนเนน – ซุก – ซูริค

ย่อ

วันที่ 8

ซูริค – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น – ซูริค

ย่อ

วันที่ 9

ซูริค – ชมน้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ00527
สายการบิน Thai Airways
10 คืน
229900
รหัส UJ7001
สายการบิน Air Macau
2 คืน
9999
รหัส UJIT10
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
64888
รหัส UJ6997
สายการบิน Emirates
2 คืน
11911
รหัส UJGG02
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
92999
รหัส UJVF11
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท บริก เจนีวา ช่วงปีใหม่ 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย