ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (พิชิตมองค์บลังค์ ยอดเขากลาเซีย 3000 ยอดเขากรินเดอวาล์ดเฟียส) 8 วัน 5 คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11128
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿89,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – เจนีวา (สวิสฯ)

ย่อ

วันที่ 2

เจนีวา – อีวัวร์ – แอนน์ซี – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

แอนน์ซี – ชาโมนิกซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขามองค์บลังค์ โลซานน์ – เวเวย์

ย่อ

วันที่ 4

เวเวย์ – มองค์เทรอซ์ – นั่งรถไฟ Golden Pass Express พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – อินเทอลาเคน

ย่อ

วันที่ 5

นั่งกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียส – ซุก – ซูริค

ย่อ

วันที่ 6

ซูริค – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – น้ำตกไรน์สไตน์ อัมไรน์ – ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK032
สายการบิน Emirates
5 คืน
88900
รหัส UJ11226
สายการบิน Finnair
8 คืน
199900
รหัส UJBT049
สายการบิน Air Asia
3 คืน
19999
รหัส UJHT06
สายการบิน Austrian
7 คืน
125900
รหัส UJHT09
สายการบิน Swiss-Air
7 คืน
158900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (พิชิตมองค์บลังค์ ยอดเขากลาเซีย 3000 ยอดเขากรินเดอวาล์ดเฟียส) 8 วัน 5 คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย