ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ซุก จุงเฟรา เซอร์แมท 10วัน8คืน By Oman Air

รหัส UJVW035
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿89,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินซูริค

ย่อ

วันที่ 2

Door To Door รับส่งกระเป๋าไปที่โรงแรม - ย่านเมืองเก่าซูริค - *นั่งกระเช้าเปิดประทุนขึ้นเขาชตันเซอร์ฮอร์น* - ขึ้นเขาทิตลิส - ลูเซิร์น

ย่อ

วันที่ 3

ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งรถรางสู่ยอดเขาริกิ - ซุก - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้ชาเปล

ย่อ

วันที่ 4

Door To Door รับส่งกระเป๋าไปที่โรงแรม - เมืองเก่าเบิร์น - เมืองมองเทรอซ์ - นั่งรถไฟ Regional Trains ในเส้นทางสาย Golden Pass

ย่อ

วันที่ 5

ทูน - ล่องเรือชมวิวของทะเลสาบทูน - สเปียซ – อิสระช้อปปิ้งอินเทอร์ลาเคน - ขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม

ย่อ

วันที่ 6

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ขึ้นเขาจุงเฟรา

ย่อ

วันที่ 7

Door To Door รับส่งกระเป๋าไปที่โรงแรม - หมู่บ้านเซอร์แมท - นั่งรถรางขึ้นเขากรอเนอร์แกรท เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

ย่อ

วันที่ 8

Door To Door รับส่งกระเป๋าไปที่สนามบิน - อิสระชมเมืองโลคาร์โน

ย่อ

วันที่ 9

ลูกาโน - นั่งรถไฟ Regional Trains ในเส้นทางสาย Gotthard Panorama - ละลายเงินฟรังที่ Migros Supermarket ในสนามบินซูริค - สนามบินซูริค

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11264
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
199900
รหัส UJ43961
สายการบิน China
6 คืน
159898
รหัส UJ23754
สายการบิน Singapore
2 คืน
18999
รหัส UJ11294
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
92900
รหัส UJFM42
สายการบิน Thai Lion Air
4 คืน
16999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ซุก จุงเฟรา เซอร์แมท 10วัน8คืน By Oman Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย