ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อลาสก้า ล่องเรืออลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู 13 วัน By Eva Air

รหัส UJ11156
ทัวร์อลาสก้า
13 วัน 10 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿205,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 13 วัน 10 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์(แคนาดา)

ย่อ

วันที่ 2

แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Royal Caribbean)

ย่อ

วันที่ 4

เรือนำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

ย่อ

วันที่ 5

เรือเทียบท่าที่เมืองซิตก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 6

เทียบท่าเมืองจูโน(เมืองหลวง) – ชมเมือง – นั่งกระเช้าชมวิว

ย่อ

วันที่ 7

เทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 8

จุดชมวิวเอ็นดิค็อทท์ อาร์ม – ธารน้ำแข็งดาเวส กลาเซียร์ – เค็ทชิเคน

ย่อ

วันที่ 9

เค็ทชิเคน – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 10

เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

ย่อ

วันที่ 11

ซีแอตเติ้ล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง Premium Outlet – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 12

ซีแอตเติ้ล – ไทเป – กรงทพฯ

ย่อ

วันที่ 13

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ524
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
13888
รหัส UJ10007
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
69900
รหัส UJEK07
สายการบิน Emirates
4 คืน
75900
รหัส UJBT063
สายการบิน Air Asia
3 คืน
14999
รหัส UJ424
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
19888
รหัส UJ11233
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อลาสก้า ล่องเรืออลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู 13 วัน By Eva Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย