ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11 วัน (Celebrity Edge Luxury Cruise) By Eva Air

รหัส UJ49237
ทัวร์อลาสก้า / สหรัฐอเมริกา
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

24

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿199,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

กรุงเทพ – ซีแอตเติล

ย่อ

วันที่ 2

เที่ยวเมืองซีแอตเทิล – เชคอินลงเรือสำราญ

ย่อ

วันที่ 3

Inside Passage (Cruising)

ย่อ

วันที่ 4

เมืองเคทชิแกน – ชมเมือง – ล่องเรือชมปลาวาฬ

ย่อ

วันที่ 5

เอนดิคอดอาร์ม ดอว์ส์ กลาเซียร์ - จูโน่ - โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิร์ต

ย่อ

วันที่ 6

เมืองสแกกเวย์

ย่อ

วันที่ 7

Inside Passage (Cruising)

ย่อ

วันที่ 8

เมืองวิกตอเรีย (ประเทศแคนาดา)

ย่อ

วันที่ 9

ซีแอตเทิล

ย่อ

วันที่ 10

ซีแอตเทิล

ย่อ

วันที่ 11

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG053
สายการบิน Emirates
2 คืน
18990
รหัส UJVW039
สายการบิน Turkish Airlines
7 คืน
45555
รหัส UJEK028
สายการบิน Austrian
5 คืน
85900
รหัส UJVG09
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
135995
รหัส UJ11251
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
169900
รหัส UJVW106
สายการบิน vietravel airlines
3 คืน
11888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า 11 วัน (Celebrity Edge Luxury Cruise) By Eva Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย