ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน By Emirates

รหัส UJBE004
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿66,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว - เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

ย่อ

วันที่ 3

พระราชวังเครมลิน - วิหารอัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้าง GUM - ชมโชว์ละครสัตว์ Circus

ย่อ

วันที่ 4

ตลาดอิสไมโลโว่ - Mathroska Painting Class - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

ย่อ

วันที่ 5

พระราชวังแคทเธอลีน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารไอแซค

ย่อ

วันที่ 6

พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์

ย่อ

วันที่ 7

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ - สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ35243
สายการบิน Emirates
2 คืน
18990
รหัส UJO3FCO
สายการบิน GULF AIR
5 คืน
69900
รหัส UJ85191
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
75900
รหัส UJZG035
สายการบิน Qingdao Airlines
5 คืน
15990
รหัส UJZG021
สายการบิน China
3 คืน
23990
รหัส UJ04669
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
112900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย