ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสตะวันตก และ อิลเดอฟร็องส์ 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11215
ทัวร์ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿165,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส

ย่อ

วันที่ 2

ปารีส – อาเมียง – มหาวิหารอาเมียงส์ – รูอ็อง - วิหารนอทเตอดัม เดอ รูอ็อง

ย่อ

วันที่ 3

อ็องเฟลอร์ – โดวิลล์ – ทรูวิลล์ ซูร์ แมร์ - ชายหาดโอมาฮา(ดีเดย์) – พิพิธภัณฑ์โอมาฮา(ยุทธภูมินอร์มังดี) – กองค์

ย่อ

วันที่ 4

ก็อง – เข้าชมมองค์แซงมิเชล – ชมเมืองดีนอน – แรนส์

ย่อ

วันที่ 5

แรนส์ – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(เมืองเล็กที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส) - น็องต์ – ตูร์ – ชมเมืองเก่า

ย่อ

วันที่ 6

ตูร์ – เข้าชมปราสาทเชอนองโซ – เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด - ออร์เลอ็อง

ย่อ

วันที่ 7

ออร์เลอ็อง – ปารีส – จัสตุรัสทรอคคาเดโร - รับประทานอาหารบนหอไอเฟล – ชมเมือง – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

ย่อ

วันที่ 8

พระราชวังแวร์ซายย์ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ห้าง Galerie Lafayette

ย่อ

วันที่ 9

ปารีส – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJPK03
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
24999
รหัส UJHT11
สายการบิน KOREAN AIR
8 คืน
199900
รหัส UJR002
สายการบิน Air Asia, Thai AirAsia X
3 คืน
28919
รหัส UJ64721
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
21990
รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
6 คืน
95900
รหัส UJIT002
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
77888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศสตะวันตก และ อิลเดอฟร็องส์ 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย