ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11288
ทัวร์เยอรมัน / ออสเตรีย / สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

มิวนิค -เข้าชมมหาวิหารเอททัล -โอเบอรามาเกา -พรีน อัม คีมซี -ล่องเรือทะเลสาบคีมซี - เข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ -เบิร์ชเทสกาเด้น

ย่อ

วันที่ 3

เบิร์ชเทสกาเด้น -ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) -โบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว-หมู่บ้านอาร์มเซา -โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน -ซอลส์เบิร์ก -เข้าชม โฮเฮนซาลส์เบิร์ก

ย่อ

วันที่ 4

ซอลส์เบิร์ก -เซนต์กิลเกน -ฮัลล์ชตัทท์ -เข้าชมเหมืองเกลือ -จุดชมวิว Sky Walk

ย่อ

วันที่ 5

ฮัลล์ชตัทท์ -โกเซา -หมู่บ้านเซลล์ อัม ซี วัทเทนส์ -เข้าชม ชวาลอฟสกี้ คริสตัล เวิล์ด -อินซ์บรูกซ์

ย่อ

วันที่ 6

อินซ์บรูกซ์ -บรีเกนซ์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ -อินเทอร์ลาเค่น

ย่อ

วันที่ 7

อินเทอร์ลาเค่น -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -Eiger -THE V-CABLEWAY-อินเทอร์ลาเค่น

ย่อ

วันที่ 8

อินเทอร์ลาเค่น -ทะเลสาบเบลาซี -เมืองซุก -ลูเซิร์น -ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น -ซูริค

ย่อ

วันที่ 9

ซูริค -ซาฟเฮาส์เซ่น -น้ำตกไรน์ -สนามบินซูริค -กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT053
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
18999
รหัส UJZG15
สายการบิน china eastern
3 คืน
22990
รหัส UJHT13
สายการบิน Eva Air
11 คืน
249900
รหัส UJVW108
สายการบิน Thai AirAsia
3 คืน
21555
รหัส UJ92074
สายการบิน Etihad
5 คืน
77888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย