ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ00002
ทัวร์เยอรมัน / ออสเตรีย / สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน

26

ที่เทียว

15

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

มิวนิค - เข้าชมมหาวิหารเอททัล - โอเบอรามาเกา - พรีน อัม คีมซี – ล่องเรือทะเลสาบคีมซี - เข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น

ย่อ

วันที่ 3

เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) - โบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว - หมู่บ้านอาร์มเซา – โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน - ซอลส์เบิร์ก – เข้าชม โฮเฮนซาลส์เบิร์ก

ย่อ

วันที่ 4

ซอลส์เบิร์ก – เซนต์กิลเกน – ฮัลล์ชตัทท์ – เข้าชมเหมืองเกลือ - จุดชมวิว Sky Walk

ย่อ

วันที่ 5

ฮัลล์ชตัทท์ – โกเซา – หมู่บ้านเซลล์ อัม ซี - วัทเทนส์ – เข้าชม ชวาลอฟสกี้ คริสตัล เวิล์ด – อินซ์บรูกซ์

ย่อ

วันที่ 6

อินซ์บรูกซ์ – บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - อินเทอร์ลาเค่น

ย่อ

วันที่ 7

อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – อินเทอร์ลาเค่น

ย่อ

วันที่ 8

อินเทอร์ลาเค่น – ทะเลสาบเบลาซี – เมืองซุก – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ซูริค

ย่อ

วันที่ 9

ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11243
สายการบิน Qatar Airways
7 คืน
109900
รหัส UJEK058
สายการบิน Etihad
7 คืน
90900
รหัส UJ971
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
32888
รหัส UJIT06
สายการบิน Emirates
5 คืน
89888
รหัส UJZG16
สายการบิน Vitenam
4 คืน
12990
รหัส UJZG003
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
13990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย