ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9วัน6คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11286
ทัวร์เยอรมัน / ออสเตรีย / เชค
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿85,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

มิวนิค -โอเบอรามาเกา -เอททัล -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -โรเซนไฮม์

ย่อ

วันที่ 3

โรเซนไฮม์ -ซอลส์เบิร์ก -ฮัลล์สตัทท์ -จุดชมวิว Sky Walk -เซนต์วูฟกัง

ย่อ

วันที่ 4

เซนต์วูฟกัง -เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ -กรุงปร๊าก

ย่อ

วันที่ 5

กรุงปร๊าก -เข้าชมปราสาทปร๊าก -สะพานชาร์ลส์ -หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -บราติสลาวา

ย่อ

วันที่ 6

บราติสลาวา -กรุงเวียนนา -เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ถนนคาร์ทเนอร์

ย่อ

วันที่ 7

เวียนนา -Outlet Parndorf -กรุงบูดาเปสต์ -คาสเซิ่ลฮิลล์ -ฮีโร่สแควร์

ย่อ

วันที่ 8

กรุงบูดาเปสต์ -ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ28012
สายการบิน Air Busan
3 คืน
17888
รหัส UJ371
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJ39143
สายการบิน Etihad
6 คืน
82888
รหัส UJ11230
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
83900
รหัส UJ11280
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
119900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9วัน6คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย