ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 9 วัน 7 คืน By Turkmenistan Airlines

รหัส UJVW010
ทัวร์เยอรมัน / เชค / ออสเตรีย
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿63,333

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานแอชกาบัท - สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – สะพานไอเซิร์นเนอร์เสต็ก - ย่านฮอพวอช

ย่อ

วันที่ 2

(เยอรมนี) – คาร์โลวี วารี – ปราก (เช็กเกีย)

ย่อ

วันที่ 3

ปราก - เชสเก บูเดอโจวิซ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ลินซ์

ย่อ

วันที่ 4

ลินซ์ – เวียนนา (ออสเตรีย)

ย่อ

วันที่ 5

เวียนนา – เมลค์ – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก

ย่อ

วันที่ 6

ซาลส์บวร์ก – มิวนิค (เยอรมนี)

ย่อ

วันที่ 7

มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – เวิร์ซบวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต

ย่อ

วันที่ 8

อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมือง – สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11166
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
106900
รหัส UJVW010
สายการบิน turkmenistan airlines
7 คืน
63333
รหัส UJ11268
สายการบิน Swiss-Air
8 คืน
169900
รหัส UJ7007
สายการบิน Emirates
2 คืน
26662
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
5 คืน
69900
รหัส UJEK058
สายการบิน Etihad
7 คืน
90900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 9 วัน 7 คืน By Turkmenistan Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย