ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฟินแลนด์ เฮลซึงกิ อิวาโล โรวาเนียมิ เคมิ 9วัน7คืน By Finnair

รหัส UJHT05
ทัวร์ฟินแลนด์
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿199,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

กรุงเทพ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล

ย่อ

วันที่ 2

เคิร์กเคเนส – กิจกรรมตกปูยักษ์

ย่อ

วันที่ 3

นั่งสุนัขลากเลื่อน – อิวาโล – พัก Glass igloo

ย่อ

วันที่ 4

อิวาโล - โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส – นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์

ย่อ

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์อารค์ติกคุม – เคมิ – Snow Experience 365/ Snow Hotel - พัก Seaside Glass Villa

ย่อ

วันที่ 6

ขี่สโนว์โมบิล, ตกปลาหลุมน้ำแข็ง – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker

ย่อ

วันที่ 7

อูลู - เฮลซิงกิ

ย่อ

วันที่ 8

เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM47
สายการบิน Thai Lion Air
4 คืน
24990
รหัส UJ12577
สายการบิน Mongolian Airlines
7 คืน
54333
รหัส UJZG044
สายการบิน Kunming Airlines
5 คืน
22990
รหัส UJG603
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
78999
รหัส UJEK059
สายการบิน Etihad
7 คืน
102990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฟินแลนด์ เฮลซึงกิ อิวาโล โรวาเนียมิ เคมิ 9วัน7คืน By Finnair

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย