ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ซุก มิลาน 8วัน6คืน By Oman Air

รหัส UJVW036
ทัวร์ฝรั่งเศส / สวิตเซอร์แลนด์ / อิตาลี
8 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿73,333

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - ปารีส (ฝรั่งเศส)

ย่อ

วันที่ 2

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – Duty Free น้ำหอม เครื่องสำอาง - Shopping ห้างลาซามาริแตง (La Samaritaine) - ผ่านชมมหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลีเซ - Shopping ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 3

ดิฌง (Dijon) - เจนีวา (Geneva) (สวิตเซอร์แลนด์)

ย่อ

วันที่ 4

เวอแว (Vevey) - รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน - ส้อมยักษ์ สัญลักษณ์เมืองเวอแว - มองเทรอซ์ (Montreux) - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ (Lausanne) - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - เจนีวา (Geneva) - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้

ย่อ

วันที่ 5

แทซ ( Täsch) - นั่งรถไฟเข้าเมืองเซอร์แมท - อิสระเดินเล่นชมเมือง

ย่อ

วันที่ 6

เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix-Mont-Blanc) - อิสระย่านเมืองเก่า - มิลาน (Milan) (อิตาลี) - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II)

ย่อ

วันที่ 7

เมืองลูเซิร์น (Luzern) - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก (Zug) - สนามบินซูริค

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJCH003
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
16899
รหัส UJ19942
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
56988
รหัส UJ11204
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
115900
รหัส UJ11293
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
109900
รหัส UJSM008
สายการบิน Air Busan
3 คืน
19999
รหัส UJ11214
สายการบิน Qatar Airways
8 คืน
165900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ปารีส ซุก มิลาน 8วัน6คืน By Oman Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย