ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 11วัน8คืน By Emirates

รหัส UJEK10
ทัวร์ฝรั่งเศส / สวิตเซอร์แลนด์ / เยอรมัน
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿96,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินดูไบ-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์-ปารีส- ประตูชัย-หอไอเฟล-พิพิธภัณฑ์ลูฟท์-ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งห้างลา ซามาริแตง

ย่อ

วันที่ 3

ปารีส-มงมาร์ต-ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 4

ปารีส-ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet-ดิจอง

ย่อ

วันที่ 5

ดิจอง-เบิร์น-ชมเมือง-ลูเซิร์น-ช้อปปิ้ง-ซูริค

ย่อ

วันที่ 6

ซูริค-ซุก-ขึ้นเขาทิตลิส-หมู่บ้านเบรียนซ์- อินเทอร์ลาเก้น-ซูริค พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค-ป่าดำ ทิทิเซ่-ลินเดา-มิวนิค

ย่อ

วันที่ 8

มิวนิค-ฟุสเซ่น-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

ย่อ

วันที่ 9

มิวนิค-ฮัลสตัท-เวียนนา

ย่อ

วันที่ 10

เวียนนา-ชมเมือง โบสถ์ประจำเมืองเซ้นต์สเตเฟ่นส์-Parndorf Outlet-สนามบินเวียนนา

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJSM008
สายการบิน Juneyao Airlines
3 คืน
25999
รหัส UJ35243
สายการบิน Emirates
2 คืน
18990
รหัส UJGO03
สายการบิน Vetjet Air, Thai Lion Air
4 คืน
14881
รหัส UJVF11
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26888
รหัส UJ11191
สายการบิน Thai Airways
9 คืน
245900
รหัส UJ11152
สายการบิน KOREAN AIR
6 คืน
189900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 11วัน8คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย