ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ ชมโชว์พื้นเมือง 11วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11233
ทัวร์เดนมาร์ก / เอสโตเนีย / ฟินแลนด์
11 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 2

โคเปนเฮเกน– เฮลซิงบอร์ก– มัลโม – ท่าเรือคาร์ลแฮมน์ ล่องเรือเรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View) – ไคลเพด้า(ลิธัวเนีย)

ย่อ

วันที่ 3

ไคลเพด้า (ลิธัวเนีย) – เคานัส – เมืองทราไก – วิลนีอุส

ย่อ

วันที่ 4

ิวิลนีอุส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง ดินเนอร์พร้อมเครื่องดื่มชมโชว์พื้นเมือง

ย่อ

วันที่ 5

วิิลนิอุส – ซัวเลย์ – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – ริก้า

ย่อ

วันที่ 6

ิริก้า (ลัตเวีย) – ซิกูลด้า – ปราสาททูไรดา นั่งกระเช้าชมวิวหุบเขากัวจา – ทาลลินน์(เอสโทเนีย)

ย่อ

วันที่ 7

ทาลลินน์(เอสโตเนีย) – พระราชวังแคทเดอริค ชมเมืองเก่า – นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวหมู่กาะอ่าวฟินน์ – เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)

ย่อ

วันที่ 8

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญซิลเรียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล Sea View) – สต๊อคโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 9

สต๊อกโฮล์ม – ล่องเรือชมเมืองสต๊อกโฮล์ม ช้อปปิ้ง ณ ห้าง NK

ย่อ

วันที่ 10

สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 11

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ01108
สายการบิน Etihad
5 คืน
85900
รหัส UJON009
สายการบิน Air Macau
2 คืน
9999
รหัส UJZG411
สายการบิน GULF AIR
5 คืน
79990
รหัส UJ11270
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
145900
รหัส UJ062
สายการบิน Greater Bay Airlines
2 คืน
16888
รหัส UJTN07
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ ชมโชว์พื้นเมือง 11วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย