ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน ทรอมโซ่ สวาร์บาร์ด 11วัน8คืน ล่าแสงเหนือ By Thai Airways

รหัส UJ11283
ทัวร์นอร์เวย์
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿269,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ออสโล

ย่อ

วันที่ 2

ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง –ฮาร์สตัด

ย่อ

วันที่ 3

สโววาร์– ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้านโอ เรเนย์–แฮมนอยด์– พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโววาร์

ย่อ

วันที่ 4

สโววาร์– ชมเมือง – พักในเรือสำราญ HAVILA (SEAVIEW)

ย่อ

วันที่ 5

เรือ HAVILA – ทรอมโซ – ชมเมือง นั่งกระเช้า FJELLHESEN

ย่อ

วันที่ 6

ทรอมโซ – ลองเยียร์บีน (เกาะสวาบาร์ด) – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 7

ลองเยียร์บีน (เกาะสวาบาร์ด) – ขับรถสโนโมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง – เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง(Ice Cave)

ย่อ

วันที่ 8

ลองเยียร์บีน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ตะลุยทุ่งหิมะ – ชมเหมืองถ่านหินเก่า

ย่อ

วันที่ 9

ชมเมืองลองเยียร์บีน – ออสโล

ย่อ

วันที่ 10

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK022
สายการบิน Austrian
6 คืน
75899
รหัส UJ70827
สายการบิน Etihad
6 คืน
89900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
5 คืน
73900
รหัส UJPK02
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
23999
รหัส UJHT01
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
53899

จองผ่านเว็บ

ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน ทรอมโซ่ สวาร์บาร์ด 11วัน8คืน ล่าแสงเหนือ By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย