ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี Luxury Turkiye 8วัน6คืน By Turkish Airlines

รหัส UJTKAPR
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน

ที่เทียว

17

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿69,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

ย่อ

วันที่ 2

เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมักลึ

ย่อ

วันที่ 3

เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิทธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่

ย่อ

วันที่ 4

เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิซมีร

ย่อ

วันที่ 5

เมืองอิสเมียร์ – เมืองเชสเม่ - เมืองอลาชาตึ - กรุงอิสตันบูล

ย่อ

วันที่ 6

กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์ใต้ดิน - ท๊อปกาปึ - ทักซิมแ

ย่อ

วันที่ 7

กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือตามช่องแคบบอสฟอรัส – กรุงเทพมหานคร

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJON006
สายการบิน Emirates
2 คืน
11911
รหัส UJ11241
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
229900
รหัส UJ11229
สายการบิน Emirates
6 คืน
145900
รหัส UJ33391
สายการบิน Thai Airways
10 คืน
219900
รหัส UJ23754
สายการบิน Singapore
2 คืน
18999
รหัส UJBT033
สายการบิน Vietjet Air
4 คืน
18999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ตุรกี Luxury Turkiye 8วัน6คืน By Turkish Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย