ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ คอนย่า 9วัน6คืน By Thai Airways

รหัส UJVG10
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿40,995

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

อิสตันบูล (ตุรกี) - ฮิปโปโดรม - โบสถ์เซ้นต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

ย่อ

วันที่ 3

คานัคคาเล่ - ร้าน Olive Oil - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

ย่อ

วันที่ 4

ปามุคคาเล่ - ร้าน Textile – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - คอนย่า - คาราวานสไรน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย

ย่อ

วันที่ 5

คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน Underground City - โรงงานทอพรม - ร้านเครื่องประดับ - ร้านเซรามิกเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หมู่บ้านอวานอส

ย่อ

วันที่ 6

คัปปาโดเกีย - อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - ซาฟรานโบลู

ย่อ

วันที่ 7

ซาฟรานโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - อิสตันบูล - สไปซ์มาร์เก็ต- Candy Shop - ช้อปปิ้ง Galata Port

ย่อ

วันที่ 8

อิสตันบูล - ร้านเครื่องหนัง - Galata Tower - จัตุรัสทักซิมสแควร์ - สนามบิน

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJFM40
สายการบิน China
2 คืน
15999
รหัส UJVT12
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
69559
รหัส UJ12577
สายการบิน Mongolian Airlines
7 คืน
54333
รหัส UJ11294
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
92900
รหัส UJFM06
สายการบิน Austrian
6 คืน
84900
รหัส UJZG017
สายการบิน Singapore
2 คืน
20990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ คอนย่า 9วัน6คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย