ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน4คืน By Thai Airways

รหัส UJTN26
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿55,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ

ย่อ

วันที่ 3

เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายามะ – ย่านซันมาจิซูจิ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก)

ย่อ

วันที่ 4

เมืองมัตสึโมโตะ – ฮาคุบะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) – จังหวัดยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – สวนสาธารณะโออิชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

ย่อ

วันที่ 5

เมืองยามานาชิ – ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ

ย่อ

วันที่ 6

เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ00007
สายการบิน Finnair
8 คืน
189900
รหัส UJ11270
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
145900
รหัส UJBT057
สายการบิน Air Asia
2 คืน
10999
รหัส UJ11124
สายการบิน Austrian, Lufthansa
7 คืน
149900
รหัส UJZG03
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
87990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว คามิโคจิ & ฮาคุบะ 6วัน4คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย