ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นากาโน่ เก็บองุ่นสดๆจากไร่ 6วัน4คืน By Thai Airways

รหัส UJ07JF
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿62,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมอน – ย่านชินเซไก – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โด ตอมโบริ

ย่อ

วันที่ 3

วัดคิโยมิสึ & ช้อปปิJงย่านซันเน็งซากะ – ย่านกิออง – โรงงานสาเก – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านโอส

ย่อ

วันที่ 4

ไร่องุ่น (เก็บองุ่นญี่ปุ่น) – นํ้าตกชิราอิโตะ – หมู่บ้านน้ำใส่ โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบ ยามานากะโกะ - ทานปยูักษ์(บุฟเฟต์)

ย่อ

วันที่ 5

ภูเขาไฟฟูจิ(สถานีชั้นที่5) – โรงงานขนมญี่ปุ่ น – โกเทมบะ พรีเมียม เฮ้าท์เล็ท – โยโกฮาม่าราเมง มิวเซียม – โตเกียว – ข้อปปิ้งชินจูกุ

ย่อ

วันที่ 6

วัดอาซากุสะ & ถนนนากามิเสะโดริ– โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) – ชิบุย่า – ฮาราจูกุ – โอไดบะ – (ถ่ายรูป) หุ่นกันดั้ม & เทพีเสรีภาพ & สะพานสายรุ้ง – ช้อปปิ้งซูเปอร์มาเก็ตญี่ปุ่น

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT053
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
18999
รหัส UJZG001
สายการบิน Vitenam
3 คืน
10990
รหัส UJ11263
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJPK03
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
24999
รหัส UJVF14
สายการบิน Japan
4 คืน
39888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นากาโน่ เก็บองุ่นสดๆจากไร่ 6วัน4คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย