ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกไม้ไฟ เมืองอาตามิ-โตเกียว 5วัน3คืน By Thai Airways

รหัส UJ08JF
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿53,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

วันที่ 1

กรุงเทพ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนาริตะ – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน(พระใหญ่) – รถไฟเอโนะเด็น – เอโนชิมะ – ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ (เบ็นไซเท็น นากามิเสะโดริ) – ศาลเจ้าเอโนชิมะ (ขึ้นบันได LUMINOUS WAY) – หอคอย ซีแคนเดิล(ถ่ายรูป) – ปราสาทโอดาวาระ – อาตามิ ออนเซน (ชมเทศกาลดอกไม้ไฟ)

ย่อ

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาตฟิูจิฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – นั่งกระเช่าลอยฟ้า โคมะกาตาเกะ – โกเทมบะ พรีเมียม เฮ้าท์เล็ท – โตเกียว – ข้อปปิ้งชินจูกุ

ย่อ

วันที่ 4

โอไดบะ – (ถ่ายรูป) หุ่นกันดั้ม & เทพเีสรีภาพ & สะพานสายรุ้ง – วัดอาซากุสะ & ถนนนากามิเสะโดริ – โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ– ชิบุย่า

ย่อ

วันที่ 5

ตลาดสึกิจิ– พระราชวังอิมพีเรียล & สะพานนิจูบาชิ– ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ – วัดชิบามาตะไทซะคุ เท็น ไดเคียวจิ– ช้อปปิ้งซูเปอร์มาเก็ตญี่ปุ่น – สนามบินฮาเนดะ

ย่อ

วันที่ 6

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ7005
สายการบิน Air Macau
2 คืน
6996
รหัส UJVW039
สายการบิน Turkish Airlines
7 คืน
45555
รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
7 คืน
95900
รหัส UJ11237
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
99900
รหัส UJ17528
สายการบิน Etihad
4 คืน
65999
รหัส UJ11280
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
124900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกไม้ไฟ เมืองอาตามิ-โตเกียว 5วัน3คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย