ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า เกาะบุปผาสมุทร 5วัน 4คืน BY Thai Lion Air / Vietjet Air

รหัส UJGO03
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿14,881

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ไห่โข่ว (ท่านอากาศยานไห่โข่ว เหม่ยหลาน) (VZ3704: 22.35 – 01.35+1)

ย่อ

วันที่ 2

ซานย่า – หุบเขากุหลาบ (รวมรถอุทยาน) - ซานย่า - สวนกวางเหลียวหลัง (รวมรถอุทยาน) - ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา

ย่อ

วันที่ 3

ซานย่า – สวนพุทธรรมหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - หาดสุดขอบฟ้า (เทียนย่าไห่เจี่ยว) – ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากทะเล - อี้เหิงไนท์มาร์เก็ต

ย่อ

วันที่ 4

ซานย่า – ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว - ผลิตภัณฑ์ชาร์โคลเพื่อสุขภาพ - ตันโจว – เกาะบุปผาสมุทร (ไห่ฮัวต่าว) - ศูนย์อาหารนานาชาติ – ชมการแสดงแสงสียามค่ำคืน

ย่อ

วันที่ 5

ห้องสมุดหยุนต้ง– เช็คอิน ณ อาคาร SKY MOUNTAIN - ถนนคนเดินฉีโหลว - สนามบินไหโข่ว – กรุงเทพ(ดอนเมือง) (SL8811: 22.50 - 00.05)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11265
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
148900
รหัส UJEK08
สายการบิน Turkish Airlines
4 คืน
59900
รหัส UJEK054
สายการบิน Emirates
5 คืน
76900
รหัส UJFM39
สายการบิน Vietjet Air
2 คืน
14999
รหัส UJHT05
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์จีน ไหหลำ ไห่โข่ว ซานย่า เกาะบุปผาสมุทร 5วัน 4คืน BY Thai Lion Air / Vietjet Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย