ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน By Air China

รหัส UJTN111
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿36,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ย่อ

วันที่ 3

สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน

ย่อ

วันที่ 4

หอสักการะฟ้าเทียนถาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองเซี่ยงไฮ้

ย่อ

วันที่ 5

สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน

ย่อ

วันที่ 6

ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery – หาดไว่ทาน - The Bund Finance center – ถนนนานกิง – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

วันที่ 7

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJTN111
สายการบิน Thai Airways
4 คืน
59888
รหัส UJ11152
สายการบิน KOREAN AIR
6 คืน
189900
รหัส UJFM24
สายการบิน Thai Lion Air
2 คืน
10999
รหัส UJVG12
สายการบิน air arabia
4 คืน
39995
รหัส UJZG407
สายการบิน Eva Air
5 คืน
79990
รหัส UJTN111
สายการบิน Air Asia
3 คืน
13888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน By Air China

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย