ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ทิเบต เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัตเซ่ 7วัน6คืน By Lucky Air

รหัส UJBT048
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿50,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - เมืองเฉิงตู - สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน) - เมืองลาซา

ย่อ

วันที่ 3

เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ตลาดบาเคอร์

ย่อ

วันที่ 4

เมืองเจียนเซ่ - ทะเลสาบยัมดรก - เมืองซิกัตเซ่ - ธารน้ำแข็งคาโนลา - อารามเพลกอร์โชเด

ย่อ

วันที่ 5

วัดจาสือหลุนปู้ - เมืองลาซา - พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)

ย่อ

วันที่ 6

สนามบินลาซาก่งก๋า (เที่ยวบินภายใน) - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่

ย่อ

วันที่ 7

ถนนไท่กู๋หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
6 คืน
95900
รหัส UJ00397
สายการบิน Thai AirAsia
3 คืน
18999
รหัส UJ11278
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
95900
รหัส UJZG02
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
79990
รหัส UJVT12
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
69559
รหัส UJZG029
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
3 คืน
21990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์จีน ทิเบต เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัตเซ่ 7วัน6คืน By Lucky Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย