ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ฉู่โส่ง 6วัน5คืน By Lucky Air

รหัส UJFM38
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿23,990

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

ย่อ

วันที่ 2

เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์

ย่อ

วันที่ 3

เมืองต้าลี่ – เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า

ย่อ

วันที่ 4

แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ(เหยหลงถาน) – เมืองโบราณลี่เจียง

ย่อ

วันที่ 5

เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression of Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก(อวี้สุ่ยจ้าย) – เมืองฉู่โสง

ย่อ

วันที่ 6

คุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้า ทอง ไก่ หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJIT06
สายการบิน Emirates
5 คืน
89888
รหัส UJ815
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26888
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
5 คืน
73900
รหัส UJZG054
สายการบิน HongKong Airlines
2 คืน
19990
รหัส UJZG03
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
87990
รหัส UJ11292
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
76900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ฉู่โส่ง 6วัน5คืน By Lucky Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย