ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน จางเจียเจี้ย จี้โส่ว กวางสี หูหนาน 6วัน5คืน By Vietjet Air

รหัส UJFM37
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿20,990

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเหลียงเจียงกุ้ยหลิน – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก)

ย่อ

วันที่ 2

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

ย่อ

วันที่ 3

เมืองจางเจียเจี้ย – ร้านยา – เขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ร้านหยก – เมืองจี้โส่ว

ย่อ

วันที่ 4

เมืองจี้โส่ว – อุทยานอ่ายจ้าย – สะพานอ่ายจ้าย(รวมลิฟท์แก้ว) – ทางเดินกระจก – กุ้ยหลิน – หอเสี่ยวเหยา – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ย่อ

วันที่ 5

เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผ้าไหม – เมืองหยางซั่ว – เขาวงพระจันทร์ – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถนนซีเจีย – OPTION SHOW “หลิวซานเจีย”

ย่อ

วันที่ 6

เมืองหยางซั่ว – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง – สนามบินกุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT041
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
16999
รหัส UJVG08
สายการบิน Turkish Airlines
6 คืน
166995
รหัส UJ2409E
สายการบิน Etihad
4 คืน
59990
รหัส UJ013
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
135900
รหัส UJSM004
สายการบิน Air Busan
3 คืน
16999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน จางเจียเจี้ย จี้โส่ว กวางสี หูหนาน 6วัน5คืน By Vietjet Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย