ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์กรีซ พรีเมียม พักบนเกาะซานโตรินี่ 10วัน8คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11279
ทัวร์กรีซ
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿145,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โดฮา – เอเธนส์

ย่อ

วันที่ 2

เอเธนส์ – ล่องคลองคอรินท์ – อะราโชวา – เดลฟี่

ย่อ

วันที่ 3

เดลฟี่ – คาลัมบากา – แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา)

ย่อ

วันที่ 4

คาลัมบากา – เทสซาโลนีกี – หอคอยขาว – โรมันฟอรั่ม

ย่อ

วันที่ 5

คาลัมบากา – บินภายในสู่ เกาะซานโตรินี่ – เกาะซานโตรินี่ - เอีย – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 6

เกาะซานโตรินี่ – เมืองฟีร่า – กระเช้า ฟีร่า - ล่องเรือภูเขาไฟ – ชมวิวความสวยงาม

ย่อ

วันที่ 7

บินภายใน สู่กรุงเอเธนส์ – กรุงเอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน - มหาวิหารแห่งเทพ โพไซดอน – ชมวิวอ่าวโซรานิค

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเอเธนส์ – โบราณสถาน ฮะโครโพลิส (UNESCO) - มหาวิหาร พาเธนอน – พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติเอเธนส์ – ชมวิวเมืองเอเธนส์

ย่อ

วันที่ 9

ย่านซินตักม่า – ย่านพลาก้า – ชอปปิ้ง – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 10

โดฮา – กรุงเทพ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJR002
สายการบิน Air Asia, Thai AirAsia X
3 คืน
28919
รหัส UJ08JF
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
53900
รหัส UJ009
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
109900
รหัส UJ11163
สายการบิน Finnair
8 คืน
129900
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
4 คืน
69900
รหัส UJSP04
สายการบิน Air Asia
2 คืน
9999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์กรีซ พรีเมียม พักบนเกาะซานโตรินี่ 10วัน8คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย